این روزا زندگیم کلا رو هواست
داره سخت میگذره 
ولی کم نمیارم 
من امسال موندم که بجنگم 
پس ادامه میدم