سرما خوردگی هنگام درس خوندن خر است

از امروز صب ی سرما خوردگی شدیدی ب جونم افتاده ک کل بدنم درد میکنه 

انگار از ی ساختمون ده طبقه افتادم  استخوان بدنم درد میکنه 

فقط تونسم 2.15ساعت درس بخونم

سرما خوردگی خونه مام ی مشکل لا ینحل هستش ک ب مستر سرایت نکنه 

خداییش خلی بده تو خونه بچه کوچیک باش

حتی نمیشه راحت سرفه کرد...