کنکور 96 هم داره تموم میشه فقط 33روز مونده 

چ روزایی بود 

الان اوضاع نه انقد خوبه که از خودم مطمئن باشم نه انقد بد که بخوام به سال بعد فکر کنم ودر واقع توان یکسال دیگه موندن تو خودم اصلا نمیبینم

روزا همین جوری میگذره ومیگذره 

روز به روز استرس ودل شورم بیشتر میشه 

روز به روز نگران تر 

روز به روز پریشون تر 

ولی هیچی ارومم نمیکنه 

و اینده مبهم مبهم

نمیدونم امسال همه توانم بود یا نه ولی میدونم نسبت ب پارسال خیلی جدی تر اومدم جلو وواقعا توان یکسال دیگه موندن رو هم ندارم 

خیلی بده که هیچ درکی وتصوری از ایندم نمیتونم بکنم 

خیلی مبهم تر از چیزیه شما فک میکنین