آخرین سوالی ک خوندم سوال فیزیک بود ...وقتی برگه هارو جمع کردن اشک تو چشمام جمع شد 
چرا انقد وقت کم اومد
الان کاملا حسی خنثی دارم ب کنکور م 
تواناییم بیشتر بود 
نگم براتون که کرنومترم گرفتم ازم:(کجای دنیا کرنومتر تقلب میشه؟
هرچه بادا باد...