دوربینی که نشونش کرده بودم بخرم بعد کنکورم برم کلاس عکاسی قیمتش 1300بود دیروز که قیمت هارو نگا کردم شده3300😐😐😐😐

گوشی که نشون کردم بودم بگیرم 1نومن بیشتر نبود الان شده 2200

هه زهی خیال باطل 

قرار بود تا 1400با آقای محترم باشید 

به همین برکت قسم تا1400با خاک یکسانیم 

قشنگ معلومه ملت داره له میشه 

حالا هی تَکرار کنید تَکراررررر