بد تر از رتبه ای که تصور میکردم 

دوست داشتم همه رو خوشحال کنم 

خصوصا مامانم 

خصوصا بابام 

ولی نشد 

خدایا شکست برای بار سوم 

سنگین