دلم نیومد که معرفیش نکنم 

بی شک یکی از بهترین فیلم هایی بود ک دیدم 

خیلی واسم اموزنده بود

اصولا هر فیلمی ک نگا میکنم دنبال اینم که ی چیزی ازش یاد بگیرم نه صرفا گذرون وقت 

پیشنهاد میشه :)