یکی از فانتزیام اینکه وقتی میرم نمایشگاه کتاب هر کتابی که دوس دارم میبینم بخرم 

امروز چیزی حدود 15تا کتاب دوست داشتم بخرم ولی خوب بودجه اجازه نمیداد و ۴تاش خریدم 

گرونی واقعا داره فشار میاره