ساعت5/30بعد دو شب مهمونی خونه ی خاله کوچیکه راهی شاهرود شدیم تا شب بمونیم شاهرود ولی دیر رسیدیم و شب موندیم سرخه

ی شهر کوچیک و کم امکانات ولی تمیز و کویری با هوای نسبتا گرم 

شب شام پارک خوردیم و برگشتیم سوییت و وسایلامون جا ب جا کردیم و بعد صبحونه راه افتادیم سمت شاهرود 

شاهرود ی شهر با درختای بزرگ و سرسبز و اصلا هیچ شباهتی ب شاهرودی که 10سال قبل اومده بودیم نداشت 

وارد مرکز شهرش شدیم و کافه های خوشگلی داشت و در کل شهر تمیزی بود برخلاف تصورم 

و بیشتر بخاطر اینکه ف شاهرود پزشکی قبول شده بود و پروفایل های خوشگل میذاشت مشتاق بودم ببینم چه شکلی 

ولی چون روز جمعه بود و وقت واس پاساژ گردی نبود 

و راه افتادیم سمت نیشابور و الان در300کیلو متریش هسیم ..😊