کم کم دارم با قضیه ی پیش اومده کنار میام

 

گوشیم هم چن روزی خاموش  کردم ی 5-6 روزی میشه

نتم ک خیلی کم  میام فقط بعضی وقت ها زیاد میشه 

این هفته کلا مهمون داشتیم  نتونسم بخونم البته خوذم پیش بینی کرده بودم  که 2-3هفته ای بخاطر مامانم از دست بدم

و سعی میکنم ارامش خودم حفظ کنم که یهم نریزم  ولی دیگ از شنبه باید برم روبرنامه دیگ اومدن نیومدن مهمون ب من ربطی نداره

خوابم درست شده ولی بعضی وقت ها از دستم در میره

فعلا همینا

بدرود