همون چیزی ک خودم فک میکردم بود 

حالا منتظر ازاد میمونم 

و انتخاب خواهیم کرد که چه خواهد شد

کسی خبر داره ک ازاد کی میاد؟